Kimppatallien laatukriteerit ja -merkki

ruusukelopullinen2.jpg

Kimppatallien laatutunnus

Hevosenomistajuuden kehittämisprojektin yksi lähtökohdista oli luoda selkeät pelisäännöt kimppaomistamiseen. Hevosen kimppaomistamisen pitää olla läpinäkyvää ja toive yhteisistä kriteereistä on tullut niin hevosalan toimijoilta, omistajilta kuin kimpanvetäjiltä itseltään.

Kimppatallien laatukriteerit määrittelevät minimitason, mikä jokaisen hyvin toimivan kimpan tulisi täyttää. Minimitason lisäksi kriteereissä on suosituksia, joilla kannustetaan kehittämään kimppatallien toimintaa aina laadukkaammaksi. Laatukriteerit on määritelty pääosin isompien kimppojen toimintaa ajatellen, mutta ne soveltuvat myös pienemmillekin kimpoille.

Laatukriteerien pohjalta on suunniteltu kimpanvetäjien koulutus jo toimiville tai vasta toimintaa suunnitteleville henkilöille. Koulutuksen osa-alueita ovat muun muassa kimppaomistuksen lainsäädäntö ja sopimukset, tiedotus, markkinointi, taloudenhoito, kirjanpito, verotus ja ongelmatilanteet. Koulutuksen käyneiden henkilöiden vetämät, laatukriteerit täyttävät kimppatallit voivat hakea kimppatallien laatumerkkiä.

Laatukriteerit, koulutus ja kimppatallien laatumerkki ovat vapaaehtoisia järjestelmiä. Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry, Suomen Hippos ry ja Suomen Ratsastajainliitto ry suosittelevat niitä.

Laatumerkin haku

Jos kimpalla on kimpanvetäjien koulutuksen käynyt vetäjä ja kimppa täyttää laatukriteerit, voi se hakea kimppatallien laatumerkkiä. Täytä tästä avautuva lomake ja lähetä se sekä kimpan säännöt osoitteella Hippolis/laatumerkki, Opistontie 10 A 2, 32100 Ypäjä.
KIMPPATALLIEN LAATUKRITEERIT

Lataa tästä laatukriteeritaulukko pdf-tiedostona.

MINIMI

Alla on kuvattu ne asiat, jotka tulee olla kirjattu sääntöihin tai markkinointimateriaaliin
SUOSITUKSET
VASTUULLINEN OMISTAMINEN JA HEVOSEN HYVINVOINTI
 • Kimppa sitoutuu päätöksillään huolehtimaan hevosesta ja takaamaan sille vähintään eläinsuojelumääräysten vaatimusten mukaisen hoidon
 • Hevosen päivittäisestä hyvinvoinnista valtuutetaan vastaamaan henkilö(t), joilla on riittävät tiedot ja taidot hyvinvoinnin takaamiseksi
 • Hevoselle taataan paras mahdollinen hoito sen lajityypilliset tarpeet huomioiden

TAVOITTEET


Määritelty hevosen ja kimpan tavoitteet.
YHTEISOMISTUSSOPIMUS

Selkeät säännöt, jotka määrittelevät kimpan toimintatavat. Säännöissä on määriteltävä vähintään seuraavat asiat:

 • millä ehdoilla kimppa toteutuu
 • perustiedot yhtymän omistamasta hevosesta/hevosista
 • osuuden hinta, arvioitu kuukausimaksun suuruus ja maksaminen sekä rahaliikenteen pelisäännöt
 • päätöksenteko
 • yhteyshenkilön vastuut ja oikeudet
 • nimenkirjoitusoikeus
 • tulojen ja menojen jakaminen
 • osakkaan oikeudet ja velvollisuudet
 • osakkaan erottaminen
 • osakkuuden myynti tai luopuminen
 • kimpan purkaminen tai päättäminen

Selkeät yksityiskohtaiset säännöt, joissa on määritelty minimitason lisäksi myös

 • arviolaskelma kuluista
 • vastuuhenkilöiden tiedot
 • yksityiskohtaisesti kokoukset ja äänestyskäytännöt (esim. virtuaalikokousten mahdollisuus)
 • osakkaan osuuksien enimmäismäärä
 • korvausvelvollisuus haitanteosta kimpalle
MARKKINOINTI

Ostopäätöksen pohjaksi on ostajan nähtävillä oltava (vähintään pyynnöstä)

 • Kimpan säännöt
 • Lyhyt realistinen kuvaus hevosesta, tavoitteista, toiminnasta ja tiedotuksesta
 • Ostohinta ja arvioitu kk-maksujen suuruus
 • Säännöt kaikkien saatavilla
 • Laaja kuvaus hevosesta, tavoitteista, toiminnasta, tiedotuksesta, hinnoittelusta jne.
TOIMINTA

Kuvaus kimpan toiminnasta

 • Mitä toimintaa ja tilaisuuksia kimpalle järjestetään ja kuinka usein?
TIEDOTUS

Kuvattu kimpan toimintaan nähden riittävä tiedotus

 • Kuka hoitaa ja miten?
 • Yksi tiedote kuukaudessa (voi olla nettinosto tai email)
 • Ongelmatilanteissa tiedotetaan asianmukaisesti ja viipymättä (esim. hevosen loukkaantuminen)
 • Omat kotisivut tai yhteisöpalvelun sivu (avoin tai suljettu esim. facebook, twitter)
 • Yksi tiedote viikossa hevosen käyttömuoto ja tilanne huomioiden
TALOUDEN HOITO JA MAKSUT
 • Nimetty vastuuhenkilö
 • Oma erillinen pankkitili
 • Selkeä kirjanpito, jossa menot ja tulot ovat helposti todennettavissa
 • Nimenkirjoitusoikeus kahdella henkilöllä
 • Puskurirahasto maksuvalmiuden turvaamiseksi
  (2 kk valmennus- tai hoitomaksut)
 • Verotuskäytäntöjen varmistaminen kotialueen verottajalta ja toimiminen sen mukaisesti
 • Normaalin kuukausitiedottamisen yhteydessä kerrotaan tavanomaisista kuluista poikkeavien kulujen syyt
 • Vuosittain kirjanpidon tarkastus (sisäinen vapaamuotoinen tarkastus)
MUUT SOPIMUKSET
 • Enintään 20 osakkaan kimpoissa
  • jokainen osakas allekirjoittaa yhteisomistussopimuksen
 • 21 tai useamman osakkaan kimpoissa yhteisomistussopimus:
  • toimitetaan osakkaalle sähköpostilla tai netissä
  • osakas sitoutuu sopimukseen maksamalla ostohinnan
   (pitää olla kirjattu sääntöihin)
 • Valmennus- tai hoitosopimus
  (voi sisältyä kimppatallin sopimukseen)
 • Kimppa huolehtii voimassaolevien ohjeiden noudattamista rekisteröintiin liittyvissä asioissa
 • 21 tai useamman osakkaan kimpoissa jokainen osakas allekirjoittaa yhteisomistussopimuksen
 • Valmennussopimuksessa määritellään valmentajan velvollisuudet (mm. tallitapaamiset, valmennusraportointi)
VAKUUTTAMINEN
 • Aktiivikimpat, jotka vastaavat itse hevosen hoidosta tai valmennuksesta, vakuuttavat hevosen vastuuvakuutuksella
 • Hevonen on vakuutettu henki- ja eläinlääkärikuluvakuutuksella