Hevoskaupan arvonlisävero ja rahoitus

Arvonlisävero


Arvonlisävero 24% on syytä muistaa hevoskauppoja tehtäessä, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja mahdollisilta oikeuteen saakka vieviltä riidoilta kauppojen jälkeen. Suomessa ravikilpailutoiminta on jätetty alv:n ulkopuolelle. Rajanveto kilpailutoiminnan ja kasvatuksen välillä on vedetty KHO:n toimesta päätöksessä no 2000/571.

Arvonlisäverorekisteri antaa hyvän ohjenuoran alv:n käsittelylle. Myyjän ja ostajan rekisteröinti (alv. rek.) voidaan tarkistaa kotimaassa osoitteesta www.ytj.fi ja ulkomaalaisten kohdalla ALV-tietojen vaihtojärjestelmästä (VIES).

Alla on lyhyesti kuvattuna hevoskaupan eri arvonlisävero vaihtoehdot.

Kuva: Erja Mattila

KOTIMAAN KAUPPA
 1. Myyjä ja ostaja eivät kumpikaan ole alv. rek. Arvonlisävero ei koske kumpaakaan. Useimmiten on kyse yksityishenkilöistä ja harrastustoiminnasta.
 2. Myyjä ei ole alv. rek., mutta ostaja on. Myyjä myy 0 % ja ostaja myydessään edelleen veloittaa arvonlisäveron, ei vähennettävää arvonlisäveroa. Mikäli marginaaliverotuksen edellytykset täyttyvät, ostaja voi edelleen myydessään tilittää veroa 24 % vain osto- ja myyntihinnan erotuksesta (AVL § 79a-b). Liiketoimintaa harjoittavan myyjän on muistettava rekisteröityä, kun toiminnassa ylittyy verollisuuden raja (10 000 e vuodessa).
 3. Myyjä on alv. rek., ostaja ei. Myyntihinta sisältää arvonlisäveron tai siihen lisätään arvonlisävero (24 %). Tämä on tilanne, joka usein aiheuttaa erimielisyyksiä, koska alv. unohdetaan. Vaatii ostajalta huolellisuutta ja varmistusta myyjän asemasta ja myös asian mahdollista huomiointia kauppasopimuksessa.
 4. Myyjä ja ostaja ovat kumpikin alv. rek. Myyjä myy arvonlisäverolla ja ostaja vähentää veron, mikäli hevonen ostetaan arvonlisäverolliseen toimintaan, jota on hevosen kauppa 24 %, vuokraus 24 %, siitostoiminta 24 %, valmennus 24 %, täysihoito 24 % ja ratsastuskoulun tunnit 10 %.

Huomattavaa on, että ravikilpailutoimintaan ostetun hevosen arvonlisäveroa ei saa vähentää, mutta hevosta edelleen myytäessä ei myöskään arvonlisäveroa tarvitse suorittaa. Mikäli hevosen arvo on hyvien kilpailutulosten myötä huomattavasti noussut, on verottomuudesta taloudellista hyötyä.
ULKOMAAT

EU:n alueella tapahtuva yhteisökauppa noudattaa yllä mainittuja myyjän ja ostajan perussääntöjä seuraavin poikkeuksin.
 1. Myyjä on alv. rek., ostaja ei.
  Myyjä lisää hintaan myyntimaan arvonlisäveroprosentin.
 2. Myyjä ja ostaja ovat kumpikin alv. rek.
  EU:n alueella oleva myyjä laskuttaa verottoman hinnan ja suomalainen ostaja on käänteisesti alv-velvollinen (reverse charge). Ostaja ilmoittaa EU-hankinnan ja siitä koituvan alv:n valvontailmoituksella. Ostaja on oikeutettu hankinnan alv-vähennykseen samalla ilmoituksella, mikäli hevonen ostetaan arvonlisäverolliseen toimintaan.

EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tapahtuva vienti tai tuonti noudattaa seuraavia sääntöjä:
 • Myynti on aina verotonta ja tuonti aina verollista.
 • Maahan tuotaessa maksetaan Suomen arvonlisävero ja alv. rekisterissä oleva ostaja saa vähentää veron, mikäli hevonen ostetaan vähennykseen oikeuttavaan toimintaan.
Ossi Sopen-Luoma

Arvonlisävero palvelu- ja kilpailutoiminnassa

Hevosten koulutus- ja valmennus on alv 24 % verokannan alaista. Ravivalmentajien tai ratsuttajien valmennus- ja hoitomaksu tai täysihoitotallipaikka on kokonaisuudessaan arvonlisäverokannan 24 % mukaista toimintaa.

Pelkän karsinan pitkäaikainen vuokraus on kiinteistön osan vuokrausta ja näin ollen arvonlisäverotonta. Vuokraukseen kohdistuvien hankintojen sisältämää arvonlisäveroa ei tällöin saa vähentää. Jos karsinan vuokraukseen kuuluu jokin palvelu, esimerkiksi ruokinta tai tarhaus, on tällöin verottajan linjauksen mukaan kyseessä kokonaispalvelun myynti, jonka alv on 24 %, eikä tällöin karsinaa voi erottaa laskutettavaksi alv 0 %:lla. Mikäli vuokraus ei sisällä lainkaan palvelua, voi rehut myydä 14% verokannalla.

Suomessa ravikilpailupalkinnot eivät sisällä arvonlisäveroa. Tällöin arvonlisäveroa ei voi hyödyntää välittömästi kilpailutoimintaan kohdistuvista hankinnoista, esim. kilpakärryissä tai ajopuvussa, joita käytetään vain kilpailutoiminnassa. Oman alueen verottajalta kannattaa tarkistaa linjaus rajanvedoista, jos kysymyksessä on sekä valmennus- että kilpailutoimintaan liittyvä hankinta.

Raviohjastaja on urheilija, jonka palkkio ei sisällä alv:ia.

Ratsastustuntien arvonlisävero on 10 %. Ratsastuskoulu harjoittaa tuntitoiminnan osalta palvelua, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen ja verokanta on alennettu 9%. Ratsukoiden valmennuksen alv on 24 %. Leirimaksut tulee jakaa ratsastustunteihin ja majoitukseen, jonka alv on 10 % sekä ruokailuun alv 24%.

Kuva: Irina Keinänen

Anne Laitinen

Hevosen oston rahoitusmuotoja

Hevosen oston voi rahoittaa eri tavoin. Käteiskauppa on Suomessa yleisin ja aina suositeltavin vaihtoehto. Käteiskaupassa ostaja maksaa koko kauppahinnan kerralla myyjälle, vaikkakin osittain esim. lainarahalla. Jos ostaja tarvitsee rahoitusta, ovat vaihtoehtoina lähinnä pankkien tarjoamat kulutusluotot.

Osamaksukauppa voi joissakin tapauksissa tulla kyseeseen ja siinä on paljon huomioitavaa käteiskauppaan verrattuna.

Laki osamaksukaupasta edellyttää, että osamaksusopimus on tehtävä kirjallisesti, se on päivättävä, ja myyjän tai hänen edustajansa sekä ostajan on allekirjoitettava se. Ostajalle on annettava kappale sopimusta. Osamaksusopimuksessa on mainittava:
 1. tiedot sopimusosapuolista
 2. tiedot kaupan kohteesta ja sen toimittamisesta
 3. hintaa ja sen maksamista koskevat tiedot ja ehdot
 4. tiedot osamaksutilityksissä toimivaltaisesta viranomaisesta.

Osamaksusopimuksessa mainittavista tiedoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Myyjällä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta periä ostajalta osamaksukaupan perusteella korkoa tai maksuja, joista ei ole sovittu osamaksusopimuksessa. Jos ostajia on useita ja ainakin yksi heistä on kuluttaja, sopimuksen tekemisessä on noudatettava, mitä kuluttajansuojalaissa säädetään.

Osamaksusopimuksia tehdään jossain määrin myös hevoskaupassa. Molempien osapuolten oikeuksien säilyttämiseksi on tärkeää, että sopimus tehdään osamaksukauppalain edellyttämin tavoin kirjallisena kahtena kappaleena, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Myyjällä ei ole oikeutta vaatia osamaksukauppalain tarkoittamaa tilitystä ellei edellä mainitut osamaksukaupan määrämuodot täyty. On vielä muistettava, että sopimuksessa on muiden kaupan ehtojen lisäksi ilmoitettava kaupan kohteen käteishinta.
Ismo Kovanen