Kimppojen yleisimmät ongelmatilanteet

Osakkaan erottaminen maksamattomien maksujen takia

Sopimukseen tulee tarkasti kirjata, kuinka toimitaan, mikäli joku osakas jättää maksunsa maksamatta. Jos yksi ei hoida asioitaan, joutuvat muut maksumiehiksi. Asia kannattaa hoitaa nopeasti, ennen kuin velka kasvaa ylitsepääsemättömäksi. Tästäkin syystä yhtymällä on hyvä olla noin kahden kuukauden valmennus- tai hoitomaksua vastaava ns. puskurirahasto. Osakkaalle tulee ilmoittaa maksun viivästymisen seuraamuksista todisteellisesti.

Menettelytapoja on erilaisia. Käytännössä sopimukseen voi olla kirjattu esimerkiksi seuraavanlainen toimintamalli: Mikäli yhtymän osakas laiminlyö osuusmaksun suorittamisen ajallaan, yhtymän edustaja ilmoittaa hänelle kirjatulla kirjeellä, että hänet tullaan erottamaan yhtymästä, ellei osuusmaksua ja sopimukseen kirjattua sakkomaksua ole suoritettu seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Jos maksu tulee ajoissa, jatketaan kuten ennenkin. Ensisijaisesti kannattaa aina neuvotella, ja pyrkiä saamaan saatavat ilman oikeustoimia. Maksamatta jääneet osuusmaksut voidaan saattaa haastehakemuksella velallisen kotipaikan käräjäoikeuden käsiteltäväksi, jolloin velallisen vastattavaksi tulevat myös asiasta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut. Jos osakkaan kuukausimaksu on kymmeniä tai satoja euroja, ei tämä käytännössä ole yleinen menettely. Oikeudenkäyntikulut nousevat kohtuuttoman suuriksi suhteessa itse asiaan.

Osuuden myyntimenettely tehdään osakkaan erottamisen jälkeen sopimuksessa kuvatulla tavalla, esimerkiksi seuraavasti: Osuutta tarjotaan ensin yhtymän jäsenille. Edustaja tiedottaa osakkaita sähköpostilla. Osuuden hankinnasta kiinnostuneet osakkaat tekevät kukin oman tarjouksensa osuudesta edustajalle. Edustaja tiedottaa korkeimmasta tarjouksesta osakkaille sähköpostilla. Mikäli edustaja haluaa tarjota osuudesta, voi hän sen tehdä, mutta jos hän tekee korkeimman tarjouksen on toiseksi korkeamman tarjouksen antajalle annettava mahdollisuus tehdä uusi tarjous. Jos korkeimpia tarjouksia on useampia, on näillä mahdollisuus kerran korottaa tarjoustaan. Jos tämän jälkeen korkeimpia tarjouksia on edelleen useita, ratkaistaan tulos arvalla. Säännöissä voidaan myös rajata pois edustajan oikeus tehdä tarjous tässä vaiheessa. Tällöin hänelle voidaan antaa oikeus tehdä tarjous vasta, jos kimpan sisältä ei löydy halukkaita ostajia.

Mikäli yhtymän osakkaat eivät tee tarjousta osuudesta, tarjotaan osuutta yhtymän ulkopuolisille ja pyydetään osuudesta kirjallinen tarjous määrätyn ajan sisällä (esim. viikko). Korkein tarjous voittaa. Saadusta myyntihinnasta vähennetään myyntikustannukset ja yhtymän saatavat sakko- ja viivästyskorkoineen ja tämän jälkeen mahdollinen ylijäämä tilitetään erotetulle osakkaalle. Ellei osuutta saada myydyksi, osuus mitätöidään erillisellä kokouspäätöksellä. Sen jälkeen tulevat tulot ja kustannukset jaetaan jäljelle jääneiden osuuksien suhteessa. Uutta omistajaa sitoo kimppatallin sopimus sääntöineen ja hänen on saatava kimpan säännöt nähtäville ennen ostopäätöksen tekoa. Epäselvyyksien välttämiseksi myös uuden osakkaan allekirjoitus on hyvä ottaa kimppaomistussopimukseen. Samoin täytyy muistaa tarvittaessa ilmoittaa pankille ja Suomen Hippokseen hevosen vaihtuneista omistajuussuhteista.
Johanna Heinonen ja Anne Laitinen

Osakkaan eroaminen

Ihmisten elämäntilanteet vaihtelevat, ja joskus tulee eteen osakkuudesta luopuminen kesken kaiken. Kimppaomistussopimukseen on erittäin tärkeää kirjata tarkasti kuinka menetellä, jos ja kun joku kimpan jäsenistä haluaa luopua osuudestaan.

Toimintamalleja on erilaisia, tässä yksi esimerkki: Kimpan muille osakkaille tarjotaan sopimuksessa etuosto-oikeutta samaan hintaan, kuin mitä ulkopuolinen taho maksaisi osuudesta, mutta tämä täytyy kirjata sopimukseen. Ellei kukaan osakkaista halua käyttää lunastusoikeuttaan, voidaan osuus myydä ulkopuoliselle. Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin, ositukseen eikä yhteisön jakautumiseen tai sulautumiseen perustuvia saantoja. Käytännössä osuutta siis tarjotaan myyntiin ulkopuolisille ja pyydetään osuudesta kirjallinen tarjous. Tarjouksen saamisen jälkeen osuutta tarjotaan korkeimman tarjouksen hintaan myytäväksi kimpan sisällä, ja kimpan osakkaista kuka tahansa voi lunastaa osuuden tietyn ennalta määrätyn ajan sisään (esim. viikko). Jos useampi osakas halua lunastaa osuuden, voidaan osuuden saaja selvittää järjestämällä tarjouskilpailu halukkaiden kesken tai arpomalla. Osakkuuden myynti voidaan myös perustaa kokonaan tarjouskilpailuun, ks. edellinen kohta "Osakkaan erottaminen". Tärkeätä on, että kimpan sääntöihin on myyntimenettely kirjattu. Jos kukaan osakkaista ei halua ostaa osuutta, myydään osuus ulkopuoliselle tarjoajalle.

Hevosen arvo saattaa nousta tai laskea ajan  kuluessa, joten osuuden myynnistä ei välttämättä saa samaa rahaa takaisin, minkä siihen on aiemmin sijoittanut. Toisaalta jos hevosen arvo nousee kilpailusuoritusten perusteella, eivät muut kimpan jäsenet voi olettaa ostavansa osuutta pois samaan (halvempaan) hintaan kuin minkä ovat osuuksista maksaneet kimpan perustamisen yhteydessä. Hevosen markkina-arvon määrittäminen on käytännössä hankalaa, mutta kirjallinen tarjous yhtymän ulkopuoliselta jäseneltä on hyvä mittari.

Yksi toimintamalli on myös se, että irtisanoutunut osakas on velvollinen itse myymään osuutensa, mikäli kimppasopimus sen mahdollistaa.

Jos hevosen tilille on kertynyt palkintorahoja tai sinne on kerätty "puskurirahastoa" pahan päivän varalle, kuuluu myyvälle osakkaalle omistusosuuden mukainen osa rahoista. Yksinkertaisinta on, että osuuden myyjä myy osuutensa ja osuuteen sisältyvät rahavarat ostajalle tiettyyn kokonaishintaan. Kauppakirjaan tulee merkitä, minkä suuruinen osuus hevosesta kauppaan sisältyy. Kauppakirjaan tulee lisäksi tarkasti erotella, mikä osuus kauppasummasta kattaa hevosen arvon, ja mikä tilillä olevien rahojen arvon. Epäselvyyksien välttämiseksi kauppakirjaan voi liittää vaikkapa kopion yhtymän tilin tiliotteesta, josta ilmenee tilin kokonaissaldo.

Kimpan sääntöihin voidaan kirjata, ettei kenelläkään ole oikeutta luovuttaa osuuttaan ilman toisten kimppaomistajien lupaa. Hevosen kimppaomistussuhteessa etuosto- tai lunastusoikeudesta sopiminen voi olla hyvinkin tarkoituksenmukaista. Kimppaomistajat saattavat haluta hevosensa pysyvän tietyn ihmisjoukon, esimerkiksi työkaverusten,omistuksessa.
Anne Laitinen, Johanna Heinonen ja Noora Ylimys

Siitostamma, jonka osaomistaja laiminlyö maksut

Varsan kasvattaja on emän omistaja varsan syntymähetkellä. Kasvattajalle maksetaan varsojen vuosittain juoksemista palkintorahoista 10 % kasvattajapalkkio.

Hankaluuksia saattaa tulla, jos siitostamman osaomistaja laiminlyö maksunsa. Sääntöihin kannattaa kirjata mahdollisimman yksityiskohtaisesti miten toimitaan eri tilanteissa. Sääntöihin voidaan kirjata, miten osakas luopuu osakkuudestaan tai milloin hänet erotetaan maksamattomien maksujen takia (ks. edelliset kohdat).

Rekisterin pitäjälle tilanne on yksinkertaisempi, jos kasvattajana on kimppatalli, joka on peitenimirekisteröity. Tällöinhän kasvattajana näkyy peitenimi ja peitenimen edustaja muun muassa ilmoittaa tilitiedot kasvattajapalkkion maksua varten.

Jos kasvattajana on useamman luonnollisen henkilön yhtymä, eikä yhtymällä ole peitenimeä, näkyy Suomen Hippoksen tietokannassa kaikkien henkilöiden nimet omistajana. Tällöin mm. tilinumeroa kasvattajapalkkiota varten ilmoitettaessa jokainen henkilö allekirjoittaa tilitietolomakkeen.

Jos yksi osaomistaja on eronnut tai erotettu yhtymästä, tulee muuttuneet omistajatiedot toimittaa mahdollisimman pian Suomen Hippokseen, jotta varsan kasvattajatiedot ovat oikein. Omistajatietojen muutos Hippokseen on helpoin tehdä omistajanvaihdoslomakkeella, jossa myyjänä ovat kaikki aiemmat osaomistajat. Jokainen osaomistaja, myös erotettu tai eronnut, allekirjoittaa omistajanvaihdosilmoituksen. Uudeksi omistajaksi ilmoitetaan kaikkien muiden paitsi eronneen/erotetun osaomistajan tiedot (myös jokainen uusi osaomistaja allekirjoittaa lomakkeen). Koska omistajanvaihdosilmoitus on ilmoitus rekisterin pitäjälle, tulee hevosen muuttuneista omistussuhteista tehdä erillinen sopimus (kauppakirja), jossa eronnut tai erotettu osaomistaja luopuu omistusoikeudestaan. Jos osakas aiheuttaa yhtymälle vahinkoa, on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Mahdolliset ristiriidat ratkaistaan viimeistään käräjäoikeudessa, mikä on kaikille osapuolille pitkä prosessi.
Anne Laitinen ja Noora Ylimys

Peitenimirekisteröidyn kimppatallin osaomistajan vaihtaminen Suomen Hippoksen rekisteriin

Peitenimeä rekisteröitäessä osakkaiden tiedot ilmoitetaan Hippokseen peitenimen rekisteröintikaavakkeella. Muutokset peitenimen omistaja- ja edustajatietoihin tehdään kirjallisesti peitenimen edustajan allekirjoituksella varustettuna. Mitä selkeämmin asia toteutetaan kimpan toimesta, sitä parempi. Suomen Hippos toimii sille toimitettujen tietojen pohjalta, ja muutoksista tarvitaan kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti kaikkien osapuolten allekirjoitetut dokumentit.

Anne Laitinen

Käytäntöjä

  • Kimpan säännöissä sovitaan tarkemminkin toimintatavoista, kun osakas irtisanoutuu.
  • Irtisanoutuva kimppalainen ilmoittaa poisjäännistään kirjallisesti kimpanvetäjälle, joka ryhtyy myyntitoimiin siten kuin kimpan sopimuksessa ja säännöissä on sanottu.
  • Osakas huolehtii osuusmaksuistaan osuuden omistajanvaihtoon saakka.
  • Jos osakas ei suostu maksamaan osuusmaksujaan, pyritään aina ensin neuvottelemalla saamaan saatavat. Jos tämä ei onnistu, voidaan saatavia lähteä perimään ensisijaisesti perintätoimiston, ja toissijaisesti käräjäoikeuden velkomistuomion kautta, jonka aiheuttamat kulut lisätään velallisen maksettavaksi.